Don Structures d’acceuil de “Jhangeli”

Kanner-Dages-Strukturen “De Jhangeli” hunn am Kader vun hirem alljärlechem “Don de Fin d’année” der Wonschkutsch ee Scheck vun 1000 Euro iwwerrescht.
D’Lea, d’Jacqueline an de de Pol hunn de Kanner d’Aarbecht vun der Wonschkutsch erkläert an e grousse Merci ausgesprach.