Don Structures d’acceuil de “Jhangeli”

Kanner-Dages-Strukturen “De Jhangeli” hunn am Kader vun hirem alljärlechem “Don de Fin d’année” der Wonschkutsch ee Scheck vun 1000 Euro iwwerrescht.
D’Lea, d’Jacqueline an de de Pol hunn de Kanner d’Aarbecht vun der Wonschkutsch erkläert an e grousse Merci ausgesprach.

 

I joined Wonschkutsch Asbl out of my passion for seeing people succeed and being happy. Hope you like my content and if so, please share it with the world.