Weltkriibsdag vun de Kanner

Haut ass Weltkriibsdag vun de Kanner. D´Wonschkutsch ass selbstverständlech och do fir Kanner ee Wonsch ze erfëllen. Dëst kann ee Besuch an enger Pompjeeskasär, am Disney-World zu Parais oder wou och ëmmer sinn. Selbstverständlech maache mir dat gratis a mat engem groussen Engagement. (Wéinst der sanitärer Kris ass natierlech nëmmen dat méiglech wat erlaabt ass)