Footing Erny Schmit

De Footing Erny Schmit huet bei sénger 180. Wanderung ee Scheck iwwer 2000€ un d´Wonschkutsch iwwereecht. Eis Wonscherfëller Lea a Jean-Marie hunn de Scheck entgéint geholl